HOBAS potrubné systémy pre bezvýkopové aplikácie

 

Bezvýkopové pretláčanie / mikrotuneláž

 Keď je potreba uložiť potrubie vo veľkých mestách alebo v oblastiach s vysokou hustotou osídlenia, chránených krajinných oblastiach, či pod vysoko frekventovanou komunikáciou, je mikrotuneláž často zvolená ako najmenej rušivá metóda inštalácie. Vďaka procesu odstredivého liatia môžu byť HOBAS netlakové a tlakové potrubia vyrobené s vysokou pevnosťou v tlaku a s hrúbkou steny spoľahlivo odolávajúcej silám, ktorým sú rúry vystavené počas procesu pretláčania.

 S ich dokonale hladkým, takmer nenasiakavým vonkajším povrchom, vysokou presnosťou vonkajšieho profilu a relatívne nízkou hmotnosťou majú rúry HOBAS Jacking Pipe System veľkú výhodu nad ostatnými materiálmi. Navyše umožňujú prevedenie jednotlivých úsekov s veľkými vzdialenosťami vrátane pretlačenia do oblúka. Napríklad HOBAS De 3000 boli pretláčané viac než 900 metrov zakrivenej trasy bez použitia  medzitlačnej stanice.

Okrem vynikajúcich hydraulických vlastností, aj ľahko udržiavateľný a dezinfikovateľný zrkadlovo-hladký vnútorný povrch zaraďuje mikrotuneláž do inštalačného portfólia na rozvodoch pre pitnú vodu, kde významnú úlohu zohráva hygiena.

Množstvo výhod ponúka malý pomer medzi vonkajším a vnútorným priemerom potrubia. Napríklad sú potrebné menšie pretláčacie zariadenia pre potrubie, čo znamená nižšie nároky na vybavenie a náklady, menej výkopového materiálu, väčšiu kapacitu potrubia.

Adekvátne spoje a tvarovky pre každú aplikáciu zaistia kompletný tesniaci systém.

 

Pretláčanie do oblúka

Z ekonomických a ekologických dôvodov, projektanti ako aj klienti stále častejšie preferujú pretláčanie do oblúka. Rozdelenie úseku na rovné úseky so zalomením v šachte si vyžaduje použitie početnejších, a v mnohých prípadoch hlbších jám. Pri zakrivených úsekoch možno často optimalizovať množstvo aj hĺbku týchto pretláčacích jám.

Pokiaľ ide o oblúkovité zarovnanie, HOBAS CC-GRP pretláčacie potrubie má jedinečné výhody. Obzvlášť využité sú tu ich priaznivé vlastnosti, a to vysoká pevnosť v tlaku a pružnosť. Vďaka pružnosti GRP materiálu, HOBAS pretláčacie potrubie reaguje na excentrické zaťaženie pomocou čapu deformácie. Potrubie preto zostáva v plnom kontakte medzi sebou navzájom, bez drevených tesniacich krúžkov. To umožňuje optimálny proces pretláčania a vyššiu presnosť riadenia.

Všetky HOBAS výrobné závody v Európe sú certifikované na pretláčanie normami ISO 25780 TÜV SÜD.

 

 

HOBAS výhody

 • oblúkovité zarovnanie
 • nižšie náklady na stroje
 • menej výkopového materiálu
 • vyššie inštalačné sadzby
 • dlhšie jazdné vzdialenosti
 • menšia potreba šachiet
 • vyššia presnosť riadenia
 • nižšia potreba pretláčacích síl
 • vynikajúca hydraulika
 • menej údržby
 • dlhá životnosť

 

Opravy pomocou reliningu:

   Keď už nie je možné previesť opravu poškodeného potrubia, zodpovedné osoby súkonfrontované s rozhodnutím, či poškodené potrubie renovovať alebo kompletne vymeniť. Druhá možnosť  má tú nevýhodu, že je väčšinou finančne náročná a navyše práce negatívne ovplyvňujú mestské oblasti, v ktorých sú kanalizačné rady situované.

 Relining je proces, kedy je pôvodné potrubie vyvložkované novým potrubím s menším profilom – pôvodné potrubie je tak renovované pri zachovaní prevádzky. Vzhľadom k nízkej hmotnosti, odolnosti voči korózií, jednoduchému spôsobu spojovania pomocou osadených spojok a pevnosti pri vyplňovaní medzistropu sú HOBAS CC-GRP a NC Line systémy ideálne pre tieto aplikácie. Maximálny prietok v potrubí je dokonca ešte vyšší ako v pôvodnom potrubí vďaka hladkému vnútornému povrchu rúr (nízky koeficient drsnosti) a relatívne tenkej stene HOBAS rúr.

Potrubný rozsah
Vonkajší priemer [De] 272 - 3600 mm
Nominálny tlak [PN] 1 - 10 bar
Nominálna tuhosť [SN] 32000 - 1000000 N/m²
Doplňujúce výrobky - Praktické zapustené spojky
- Up- / Potrubie pre medzitlačné stanice
- Injektážne trysky pre aplikáciu klzného prostriedku
- Revízne šachty
- Relining so štandarným potrubím a nekruhovými profilmi (NC Line)