Vydavateľ - autor

Amiblu Holding GmbH
Pischeldorfer Strasse 128
9020 Klagenfurt | Austria

T +43.463.48 24 24
F +43.463.48 21 21

info@amiblu.com

 

Viac informácií o Amiblu Holding GmbH: Wirtschaftskammer Österreich

Tu prosím nájdete Aushangpflichtigen Gesetze (tabuľku zákonov).

 

Tento autor platí aj pre nasledujúce profily sociálnych sietí:

 

Odmietnutie zodpovednosti

Poskytnutie všeobecných údajov a informácií
Amiblu/Hobas sa v maximálne možnej miere snažia zabezpečiť, aby boli informácie a údaje obsiahnuté na tejto webovej stránke správne. Amiblu/Hobas si vyhradzujú právo upraviť alebo doplniť poskytované informácie alebo údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zodpovednosť
Informácie, ktoré vám poskytujeme na webových stránkach Amiblu/Hobas, boli získané s maximálnou možnou starostlivosťou a pravidelne sa aktualizujú. Napriek nášmu maximálnemu úsiliu však nemožno zaručiť bezchybnosť. Nemôžeme prevziať nijakú zodpovednosť či záruku za aktuálnosť, správnosť alebo úplnosť poskytovaných informácií alebo údajov.

 

Autorské práva
Obsah webových stránok Amiblu/Hobas je chránený autorským právom. Kopírovanie, šírenie, skladovanie, reprodukovanie a prenos všetkých informácií či údajov, najmä používanie textov, častí textov alebo obrázkov alebo iných diel publikovaných na webových stránkach sa výslovne zakazuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Amiblu GmbH. Texty a obrázky v časti “Tlač”, ktoré sa poskytujú výslovne na distribúciu, tam nepatria.

 

Platné právo
Všetky informácie alebo údaje, ich použitie, prihlásenie sa na webové stránky Amiblu/Hobas ako aj akékoľvek súvisiace konanie, nekonanie alebo opomenutie podliehajú výhradne rakúskemu právu. Miestom jurisdikcie je Klagenfurt.

 

Zásady ochrany súkromia

 

1. Všeobecné informácie

Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov, a preto je táto ochrana našou prioritou. Z tohto dôvodu spracúvame vaše údaje výhradne v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov, najmä podľa Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (General Data Protection Regulation - GDPR) a rakúskeho Zákona o ochrane údajov a Zákona o telekomunikáciách. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme o kľúčových aspektoch spracúvania údajov v súvislosti s našou webovou stránkou.

 

2. Vaše údaje

2.1 Zber a spracúvanie vašich údajov

Spracúvanie osobných údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytnete kvôli používaniu špeciálnych služieb a portálov, je  nevyhnutné na spracúvanie vašich dotazov, objednávok, žiadostí a pod. s cieľom pripraviť a uzavrieť zmluvy a zasielať vám novinky.

 

2.2 Prenos vašich údajov

Vaše údaje prenášame v skupine Amiblu Group, iba ak to slúži na plnenie zmlúv alebo vašich záujmov. Vaše osobné údaje zachovávame v dôvernosti a nebudeme ich predávať, prenajímať alebo inak sprístupňovať žiadnym tretím stranám.

 

Prenos štátnym inštitúciám a úradom prebieha iba v kontexte záväzných národných predpisov.

 

3. Cookies
Všetky webové stránky Amiblu využívajú cookies. Cookies sú malé súbory uložené na vašom počítači. Vášmu prehliadaču umožňujú rozpoznať vás a vaše najnovšie nastavenia (napr. nastavenia jazyka) na webovej stránke. Vaše nastavenia budú okamžite k dispozícii a netreba ich zadávať znovu.

Ak nechcete, aby sme rozpoznali vaše koncové zariadenie, prosíme, nakonfigurujte si svoj internetový prehliadač tak, aby mazal všetky cookies z vášho zariadenia, blokoval všetky cookies alebo ste dostali pred uložením cookie upozornenie.

Upozorňujeme, že isté funkcie našej webovej stránky nemusia bez cookies ďalej fungovať alebo nemusia fungovať správne.

 

4. Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analytiky od Google, Inc. (“Google”). Google Analytics používa “cookies”, ktoré sú textovými súbormi uloženými vo vašom počítači a umožňujú webovej stránke analyzovať, ako ju užívatelia používajú. Informácie získané cez cookie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené na serveroch Google v USA. Google použije túto informáciu na hodnotenie vášho používania webovej stránky, vypracovanie správ o aktivite webovej stránky pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používania internetu. Google môže tiež túto informáciu preniesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak také tretie strany spracúvajú informácie v mene Google. Google nespojí vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré Google má.

Používanie cookies môžete odmietnuť zvolením si vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme, že ak to urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť používať celú funkcionalitu tejto webovej stránky. Tiež môžete spoločnosti Google zabrániť zbierať a spracúvať údaje o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) načítaním a nainštalovaním prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas so spracúvaním údajov získaných spoločnosťou Google o vašej osobe spôsobom opísaným vyššie a na už spomenuté účely. Výhradným účelom používania Google Analytics je optimalizácia a návrh našich webových stránok na základe potrieb. Viac informácií o technológiách používaných spoločnosťou Google získate na: www.google.com/analytics. 

 

5. Prihlásenie na odber noviniek

Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na odber noviniek. Na to potrebujeme vaše meno, e-mailovú adresu, spoločnosť, pre ktorú pracujete, krajinu, kde žijete a váš súhlas so zasielaním noviniek a spracúvaním vašich osobných údajov.

 

Svoje preferencie ohľadom zasielania noviniek môžete zmeniť alebo zasielanie noviniek môžete odhlásiť bez predchádzajúceho upozornenia vo svojom účte alebo e-mailom na adrese info@amiblu.com. Vaše údaje súvisiace so zasielaním noviniek okamžite vymažeme.

 

 6. Vaše práva

Od spoločnosti Amiblu máte právo požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré máme o vás uložené. Tiež máte právo požadovať opravu, vymazanie, obmedzenie údajov, odmietnuť ich spracúvanie a právo, aby vám alebo tretej strane, ktorú vy určíte, boli vo vhodnej forme prevedené uložené údaje.

 

Ak vašu žiadosť nie je možné vyriešiť alebo nebude vyriešená do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, máte právo podať sťažnosť na úrade pre dohľad. Zodpovedný úrad pre dohľad je Rakúsky úrad na ochranu údajov vo Viedni. 

 

7. Vaše žiadosti

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov a uplatňovania vyššie uvedených práv, prosíme, kontaktujte koordinátora ochrany údajov spoločnosti Amiblu:

 

Amiblu Holding GmbH

Data Protection Coordinator

Pischeldorfer Straße 128

9020 Klagenfurt am Wörthersee

Austria

 

E-mail: privacy@amiblu.com 

 

Prosíme, poskytnite nám svoje kontaktné údaje, názov webovej stránky alebo služby a podrobný opis vášho dopytu alebo žiadosti alebo otázok týkajúcich sa ochrany údajov.

 

Prosíme, aby ste pochopili, že kvôli vašej ochrane proti dotazom a otázkam zo strany neoprávnených tretích strán poskytujeme informácie iba písomne na poštovú adresu, ktorú zadáte na súvisiacich portáloch.

 

 

8. Zmeny zásad ochrany súkromia

 

Tieto zásady ochrany súkromia sa budú príležitostne upravovať. Preto vám odporúčame, aby ste si zásady ochrany súkromia pravidelne pozreli.

 

 

 

 

 

 

OdvolanieTechnická realizácia: Werbeagentur Klagenfurt TYPO3