HOBAS klasifikácia potrubia

HOBAS potrubie je možné rozdeliť podľa:

  • Tuhosti
  • Tlaku
  • Odolnosti

Klasifikácia podľa tuhosti (SN)

SN tuhosť potrubia sa vzťahuje na odolnosť proti deformácií. Čím väčšia je hrúbka steny potrubia, tým väčšia je tuhosť a tým aj jeho schopnosť odolávať vonkajšiemu zaťaženiu alebo vnútornému podtlaku.

Potrubia HOBAS bežnej tuhosti sú považované za potrubia pružné (flexibilné), pretože deformácia úzko súvisí s rozložením tlaku a zaťaženia v okolitej zemine. Záverom je, že zemina v okolí rúr zohráva významnú úlohu v celkovom statickom systéme potrubia. Z mechanického hľadiska sa ukázalo ako je užitočné klasifikovať GRP rúry podľa tuhosti - na rozdiel od hrúbky steny.

Triedy tuhosti
SN 2500 Toto potrubie je len výnimočne možné použiť pre inštaláciu do zeme, používa sa najmä pre relining
SN 5000 Potrubie tejto tuhosti je určené pre menšie zaťaženie, napríklad pre inštaláciu v zmiešanej pôde v hĺbke 3m a náhodného zaťaženia, ktoré zodpovedá hmotnosti
60 t nákladného auta.
SN 10000 Potrubie tejto tuhosti je určené pre vysoké zaťaženie, napríklad pre inštaláciu v zmiešanej pôde v hĺbke 4m alebo náhodného zaťaženia, ktoré zodpovedá hmotnosti 60t nákladného auta s malým pôdnym krytím
SN >10000 V osobitných prípadoch môže byť potrubie vyrobené s tuhosťou až viac ako 500.000 N / m, napr na skládku alebo pretlaky.
Pre viac informácií sa obráťte na Vášho regionálneho obchodného zástupcu HOBAS.

SN...nominálna tuhosť v N/m²

Klasifikácia podľa tlakovej triedy PN

Menovitý tlak (PN) udáva maximálny prevádzkový tlak v potrubí a odpovedá veľkosti vnútorného tlaku v baroch. Každá trieda PN môže byť v kombinácii s triedou tuhosti SN. Pri krátkodobej skúške vnútorným tlakom musia rúry HOBAS vydržať približne štvornásobok tlaku PN. Tým je zaistená dostatočná rezerva na potrubí počas celej doby životnosti. Potrubné systémy HOBAS sú k dispozícii v tlakových triedach od PN 1 do PN 32

Triedy odolnosti

Existuje priama súvislosť medzi chemickou odolnosťou a zvolenou živicou pri výrobe. Štandardná výroba v kvalite VA je odolná proti korózií splaškovej odpadovej vody rovnako ako účinku sírovodíka (H2S). Iné kvalitatívne vyššie živice (vinyl ester) sa používajú pre vyššie nároky a sú k dispozícií na vyžiadanie.